TALLINNA TELETORNI „SERVAKÕNNI“ ATRAKTSIOONI NÕUDED JA TINGIMUSED

1. Käesoleva „Servakõnni“ atraktsiooni (edaspidi: Servakõnd) kasutamise nõuete ja tingimustega (edaspidi: Tingimused) määratakse kindlaks SA Tallinna Teletorn (registrikood: 90012142; edaspidi: Tallinna Teletorn) ja Servakõnni külastaja (edaspidi: Osaleja) õigused, kohustused ja vastutus seoses Tallinna Teletornis toimuva atraktsiooniga Servakõnd.

2. Tingimusi kohaldatakse kõikide Osalejate suhtes, kes kasutavad Servakõndi.

3. Osaleja peab:

a)   kaaluma rohkem kui 34 kg ja vähem kui 140 kg;

b)   olema 13-aastane või vanem. 13 – 17 aastased isikud võivad Servakõnnil osaleda üksnes nendega kaasas oleva täisealise seadusliku esindaja nõusolekul, kes kohustub jälgima ja tagama, et temaga kaasas olevad 13-17 aastased isikud täidaksid kohaselt kõiki Tingimusi;

c)   omama head füüsilist tervist, kontrollima oma keha ja omama käe-silmade-suu koordinatsiooni ning olema võimeline kõndima iseseisvalt (ilma abivahendite või meditsiiniseadmeteta).

4. Servakõnnil ei või osaleda, kui:

a)   Osaleja on rase;

b)   Osalejal on luumurd;

c)   Osaleja on käinud kirurgilisel operatsioonil viimase 6 kuu jooksul;

d)   Osaleja on kogenud viimase 6 kuu jooksul haigushooge, mille tagajärjel on juhiloa omamine keelatud;

e)   Osaleja kogeb valu rinnus või õhupuudust;

f)   Osaleja on mõne ravimi mõju all või tarvitanud alkoholi või narkootilisi aineid.

5. Lisaks eelnimetatutele võivad võimet kõndida ohutult mõjutada järgmised seisundid:

a)   kõik südamehaigused (sh kõrge vererõhk);

b)   kõik hingamisteede haigused;

c)   täielikult või osaliselt puuduvad jäsemed (proteesid ei ole lubatud);

d)   peapööritus, pearinglus või tasakaaluhäired;

e)   nägemishäired (va prillide või kontaktläätsede kandjad).

6. Enne Servakõnni algust teostatakse Osalejale narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimise visuaalne kontroll, lõhkeainete olemasolu kontroll.

7. Servakõnnile ei tohi kaasa võtta ühtegi eset peale seljas olevate rõivaste ja prillide.

8. Tallina Teletornil on õigus küsida pileti ostjalt ja tema seaduslikult esindajalt, kui pileti ostja on alaealine, isikut tõendavat dokumenti vanuse tuvastamise eesmärgil.

9. Servakõnni piletid kehtivad broneeritud kuupäeval ja kellajal. Pileti eest makstud tasu Osalejale ei tagastata ega hüvitata, välja arvatud juhul, kui Servakõnni läbimine osutub võimatuks Tallinna Teletorni süül. Broneeritud kuupäeva/kellaaja muutmisest tuleb Tallinna Teletorni teavitada 72 tundi enne broneeritud seansi algust.

10. Tallinna Teletorn jätab endale õiguse ära jätta Servakõnni seansse ilma ette teatamata sõltuvalt ilmastikutingimustest. Seansi ärajäämisel eelmises lauses nimetatud põhjusel korraldatakse asendusseanss, piletit tagasi ei osteta. Tallinna Teletorn teeb kõik endast võimaliku, et korraldada asendusseanss esimesel võimalusel ärajäänud seansile pileti ostnud Osalejale sobival ajal.

11. Servakõnni pilet võimaldab lisaks Servakõnni seansil osalemisele ühekordse sissepääsu Tallinna Teletorni koos kõikide Tallinna Teletorni tavapärase külastuspiletiga kaasnevate teenustega.

12. Tallinna Teletornil on õigus mitte lubada Servakõnnil osaleda isikul, kelle seisund ja/või võimed ei vasta Tallinna Teletorni esindajate poolsel visuaalsel vaatlusel ja nende arvates käesolevatele Tingimustele või ei võimalda muul põhjusel Servakõnni ohutut sooritamist.Sellisel juhul ei ole Tallinna Teletornil kohustust hüvitada pileti ostnule pileti maksumust ega võimaldada sama piletiga asendusseansil osalemist.

13. Osaleja ei tohi Servakõnni rajale minna enne, kui ta on saanud Tallinna Teletorni töötajalt instruktsioonid ja turvavarustuse Servakõnni ohutuks läbimiseks. Osaleja peab enne Servakõnni kasutamist veenduma, et rada vastab tema füüsilistele võimetele, tervislikule seisundile ja oskustele.

14. Servakõnni kasutamisel  on Osaleja kohustatud järgima kõiki Tingimusi,  Tallinna Teletorni töötajate täiendavaid instruktsioone ja korraldusi ning rajal asuvaid juhiseid ja märgistusi.

15. Osaleja on teadlik, et Servakõnni kasutamine võib kahjustada tema riideid ja kaasasolevaid esemeid ning on ohtlik Osaleja elule ja tervisele juhul, kui Osaleja ei järgi täpselt kõiki Tallinna Teletorni töötajate poolseid instruktsioone, ohutus- ja turvanõudeid ning Tingimustes sätestatud nõudeid. Servakõnnil osalemine toimub Osaleja enda vastutusel ja Tallinna Teletorn ei vastuta võimalike Osalejale tekkinud kahjude (sh kahjud tervisele ja varale) eest juhul, kui kahju tekkimise on põhjustanud käesolevate Tingimuste mittejärgimine Osaleja poolt ja/või Osalejapoolne hooletus Servakõnni läbimisel.

16. Tallinna Teletorni töötajal on õigus Osaleja koheselt Servakõnnilt tagasi kutsuda, kui Osaleja rikub Tingimusi, ei täida Tallinna Teletorni töötaja korraldusi või kui Servakõnni läbimine ei ole Tallinna Teletorni töötaja arvates enam turvaline. Osaleja enesetunde halvenemisel või ilmastikutingimuste muutumisel selliselt, et Servakõnd ei ole enam turvaline, peab Osaleja koheselt rajalt lahkuma.

17. Servakõnni kasutamine ilma turvavarustuseta on rangelt keelatud ja see on ohtlik elule ja tervisele!

18. Turvavarustuse edasiandmine teisele isikule on keelatud ja pärast raja ühekordset läbimist tuleb turvavarustus koheselt tagastada Tallinna Teletonile. Osaleja on kohustatud kasutama Servakõnni  turvavarustust hoolikalt ja seda mitte lõhkuma ega muul viisil kahjustama. Osaleja hüvitab Tallinna Teletornile kõik kahjud, mis on tekkinud seoses turvavarustuse kahjustamisega Osaleja süül.

19. Pileti ostmisel nõustub Osaleja täitma kõiki Tallinna Teletorni üldkehtivaid sisekorraeeskirju ja käesolevaid Tingimusi.

20. Servakõnni kasutamise eest Tallinna Teletorn makstud pileti maksumus tagastatakse Osalejale ainult juhul, kui Servakõnni läbimine ei ole võimalik Tallinna Teletorni süül.

21. Osaleja võtab vastutuse kõikide riskide ja ohude eest ja vabastab Tallinna Teletorni ja selle haldajad, partnerid, töötajad mis tahes vastutusest kehavigastuste, vara kaotuse, hävimise või kahjustumise või muu kahju eest, mis ei ole tekkinud Tallinna Teletorni raske hooletuse või tahtluse tõttu.

22. Lisateabe saamiseks helista (372) 686 3000.


 

Osaleja kinnitab oma allkirjaga, et ta on Tingimused läbi lugenud, nendest täielikult aru saanud ja Tingimustega nõus ning kohustub neid täitma.

 

Nimi…………………………           Allkiri ……………………………….

 

TÄISEALISE SEADUSLIKU ESINDAJA KINNITUS: OLEN ON SERVAKÕNNILE SAABUNUD KOOS ALAEALISTE (S.T. ALLA 18-AASTASTE) ISIKUTEGA, KELLE SUHTES OLEN SEADUSLIK ESINDAJA (VANEM VÕI EESTKOSTJA) JA KINNITAN OMA ALLKIRJAGA, ET OLEN ON NÕUS, ET ALLPOOLNIMETATUD ALAEALISED OSALEVAD SERVAKÕNNIL JA OLEN NÕUS NING KOHUSTUN NENDE EEST VASTUTAMA VASTAVALT TINGIMUSTELE.


Osaleja 1


Osaleja 2


Osaleja 3


Osaleja 4


 

Nimi ………………………………             Allkiri…………………………………