TALLINNAN TELEVISIOTORNIN REUNAKÄVELY-RADAN VAATIMUKSET JA KÄYTTÖEHDOT

Näillä Reunakävely-radan (Servakõnd) (jäljempänäa Reunakävely) vaatimuksilla ja käyttöehdoilla (jäljempänä ehdot) määritellään Tallinna Teletorn SA:n (rekisteritunnus 90012142, jäljempänäTallinnan televisiotorni) ja Reunakävely-radalle osallistujan (jäljempänä osallistuja) oikeudet, velvollisuudet ja vastuu Tallinnan televisiotornissa järjestettävään Reunakävely-rataan liittyen.

Ehtoja sovelletaan kaikkiin osallistujiin, jotka osallistuvat reunakävely-radalle.

Osallistujan tulee:

 • painaa yli 34 kg ja alle 140 kg
 • olla vähintään 13-vuotias. 13–17-vuotiaat henkilöt voivat osallistua Reunakävely-radalle vain heidän seurassaan olevan täysi-ikäisen laillisen edustajan suostumuksella, joka sitoutuu valvomaan ja takaamaan, että hänen mukanaan olevat 13–17-vuotiaat henkilöt noudattaisivat asianmukaisesti kaikkia ehtoja
 • omata hyvä fyysinen terveys, kontrolloida omaa kehoaan, omata silmän-käden-suun koordinaatio sekä pystyä kävelemään itsenäisesti (ilman apuvälineitä tai lääkintälaitteita).

Reunakävely-radalle ei voi osallistua, jos:

 • osallistuja on raskaana
 • osallistujalla on luunmurtuma
 • osallistuja on käynyt leikkauksessa viimeisen kuuden kuukauden aikana
 • osallistujalla on ollut viimeisen kuuden kuukauden aikana sairauskohtauksia, joiden seurauksena hän ei saa kuljettaa moottoriajoneuvoa
 • osallistujalla on tuntenut kipua rinnassaan tai hän kärsii hapenpuutteesta
 • osallistuja on jonkin lääkkeen, alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alainen.

Turvalliseen kävelyyn saattavat vaikuttaa edellä mainittujen seikkojen lisäksi seuraavat tilat:

 • kaikki sydänsairaudet (mm. korkea verenpaine)
 • kaikki hengitysteiden sairaudet
 • kokonaan tai osittain puuttuvat raajat (proteesit eivät ole sallittuja)
 • huimaus tai tasapainohäiriöt
 • näköhäiriöt (silmälasien tai piilolasien käyttäjiä lukuun ottamatta).

Ennen Reunakävelyn aloittamista osallistuja tarkastetaan silmämääräisesti, jotta hän ole käyttänyt huumaavia aineita tai alkoholia tai ettei hänellä ole räjähdysaineita.

Reunakävely-radalle ei saa ottaa mukaan mitään esineitä päällä olevien vaatteiden ja silmälasien lisäksi.

Tallinnan televisiotornilla on oikeus pyytää lipun ostajaa ja hänen laillista edustajaansa todistamaan ikänsä henkilöllisyystodistuksella, mikäli lipun ostaja on alaikäinen.

Reunakävely-radan lippu on voimassa varattuna päivänä ja kellonaikana. Lipusta maksettu summa palautetaan tai korvataan osallistujalle vain siinä tapauksessa, että Reunakävelyn suorittaminen osoittautuu mahdottomaksi Tallinnan televisiotornista johtuvasta syystä. Varatun päivän/kellonajan muuttamisesta tulee ilmoittaa Tallinnan televisiotornille 72 tuntia ennen varauksen alkua.

Tallinnan televisiotorni pidättää oikeuden peruuttaa reunakävelyn etukäteen ilmoittamatta sääolosuhteiden vuoksi. Mikäli Reunakävely peruutetaan edellisessä lauseessa mainitusta syystä, tapahtuma järjestetään uudelleen. Lippuja ei osteta takaisin. Tallinnan televisiotorni tekee kaikkensa järjestääkseen lipun ostaneille osallistujille sopivana ajankohtana uuden Reunakävely-tapahtuman peruutetun tapahtuman tilalle mahdollisimman pian.

Reunakävely-radan lippu sisältää kertaluontoisen sisäänpääsyn Tallinnan televisiotorniin sekä kaikki Tallinnan televisiotornin tavanomaiseen lippuun liittyvät palvelut.

Tallinnan televisiotornilla on oikeus olla päästämättä Reunakävely-radalle henkilöä, jonka tila ja/tai kyvyt eivät ole Tallinnan televisiotornin edustajien silmämääräisen tarkastuksen mukaan näiden ehtojen mukaisia tai Reunakävely-radan suorittaminen ei ole muusta syystä turvallista. Siinä tapauksessa Tallinnan televisiotornilla ei ole velvollisuutta korvata lipun ostaneille lipun hintaa eikä antaa mahdollisuutta osallistua samalla lipulla korvaavaan tapahtumaan.

Osallistuja ei saa käyttää Reunakävely-rataa ennen kuin on saanut Tallinnan televisiotornin työntekijältä Reunakävely-radan turvallista suorittamista varten asianmukaiset ohjeet ja turvavarustuksen. Osallistujan on ennen Reunakävely-radan suorittamista varmistettava, että rata vastaa hänen fyysisiä kykyjä, terveydentilaa ja taitoja.

Osallistuja on Reunakävely-rataa suorittaessaan velvollinen noudattamaan kaikkia ehtoja, Tallinnan televisiotornin täydentäviä ohjeita ja määräyksiä sekä radan varrella sijaitsevia ohjeita ja merkkejä.

Osallistuja on tietoinen siitä, että Reunakävely-radan suorittaminen saattaa vahingoittaa hänen vaatteitaan ja mukana olevia esineitä sekä vaarantaa osallistujan henkeä ja terveyttä, mikäli osallistuja ei noudata tarkoin kaikkia Tallinnan televisiotornin työntekijöiden antamia ohjeita, turvallisuusvaatimuksia sekä näissä ehdoissa säädettyjä vaatimuksia. Reunakävely-radan käyttö tapahtuu osallistujan omalla vastuulla ja Tallinnan televisiotorni ei ota vastuuta mahdollisista osallistujalle syntyneistä vahingoista (mm. terveydelle ja omaisuudelle syntyneistä haitoista), jos vahinko on aiheutunut osallistujan laiminlyödessä näitä ehtoja ja/tai osallistujan huolimattomuudesta Reunakävely-rataa läpäistessään.

Tallinnan televisiotornin työntekijällä on oikeus kutsua osallistuja välittömästi pois Reunakävely-radalta, jos osallistuja ei noudata ehtoja, ei noudata Tallinnan televisiotornin työntekijän määräyksiä tai jos Reunakävely-radan suorittaminen ei ole Tallinnan televisiotornin työntekijän arvion mukaan enää turvallista. Osallistujan kunnon huonontuessa tai sääolosuhteiden muuttuessa sellaisiksi, että Reunakävely ei ole enää turvallista, on osallistujan poistuttava välittömästi radalta.

Reunakävely-radan käyttö ilman turvavarusteita on ankarasti kiellettyä ja se vaarantaa hengen ja terveyden.

Turvavarusteiden siirtäminen toiselle henkilölle on kiellettyä ja turvavarustus on palautettava heti radan suorittamisen jälkeen Tallinnan televisiotornille. Osallistuja on velvollinen käyttämään Reunakävely-radan turvavarusteita huolellisesti ja olemaan rikkomatta tai muulla tapaa vahingoittamatta niitä. Osallistuja korvaa Tallinnan televisiotornille kaikki vahingot, jotka osallistuja on aiheuttanut turvavarusteille.

Lippua ostaessaan osallistuja suostuu noudattamaan kaikkia Tallinnan televisiotornin yleisiä järjestyssääntöjä sekä näitä ehtoja.

Reunakävely-radan suorittamisesta Tallinnan televisiotornille maksetun lipun hinta palautetaan osallistujalle vain siinä tapauksessa, että Reunakävely-radan käyttö ei ole mahdollista Tallinnan televisiotornista johtuvasta syystä.

Osallistuja vastaa kaikista riskeistä ja vaaroista ja vapauttaa Tallinnan televisiotornin ja sen hallinnoijat, kumppanit ja työntekijät kaikista vastuista koskien osallistujan ruumiinvammoja, omaisuuden häviämistä, tuhoutumista tai vahingoittumista tai muita vahinkoja, jotka eivät ole aiheutuneet Tallinnan televisiotornin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.


Lisätietoja voi pyytää numerosta (+372) 686 3000.

Osallistuja vahvistaa allekirjoituksellaan, että hän on lukenut ehdot, ymmärtänyt ne täysin, hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

 

Nimi…………………………           Allekirjoitus ……………………………

 

TÄYSI-IKÄISEN LAILLISEN EDUSTAJAN VAKUUTUS: OLEN SAAPUNUT REUNAKÄVELY-RADALLE YHDESSÄ ALAIKÄISTEN (ALLE 18-VUOTIAIDEN) HENKILÖIDEN KANSSA, JOIDEN LAILLINEN EDUSTAJA (VANHEMPI TAI HUOLTAJA) OLEN. VAKUUTAN ALLEKIRJOITUKSELLANI, ETTÄ SUOSTUN SIIHEN, ETTÄ ALLA MAINITUT ALAIKÄISET HENKILÖT KÄYTTÄVÄT REUNAKÄVELY-RATAA JA SITOUDUN VASTAAMAAN HEISTÄ EHTOJEN MUKAISESTI.


Osallistuja 1


Osallistuja 2


Osallistuja 3


Osallistuja 4


 

Nimi ………………………………             Allekirjoitus ………………………………..